Medenzeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die een oudergeleding en personeelsgeleding heeft bestaande uit elk drie personen. Zij vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen en het schoolteam.

De MR denkt mee met het bestuur en de directeur en adviseert en/of verleent instemming die het beleid van de school als geheel betreffen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om zaken als huisvesting, onderwijskwaliteit, schoolplan, schoolgids, begroting of formatie. Leden van de MR worden voor 2 jaar gekozen. Na de jaarvergadering worden de namen van de gekozen MR leden bekend gemaakt in de nieuwsbrief en/ of op de website. De MR overlegt om de 4 tot 6 weken.

U kunt natuurlijk altijd contact leggen door één van de MR-leden aan te spreken.

MR-leden schooljaar 2023-2024

Oudergeleding:
Mw. F. Kallan – Habieb (voorzitter)
Dhr. M. Daouyry

Personeelsgeleding:
Mw. G Moti
Mw. M. Lips